Gå till innehåll

Verksamhetsberättelse 2016

Karl Karlssongårdens vänförening

Grundad: 2000

Fastighet: Dalslandsförfattaren och fotografen Karl Karlssons hem i Anolfsbyn, Skållerud, bestående av sju timrade byggnader, nyuppförda efter laga skifte 1828.

Kontaktpersoner:

Lars Brink, Ör, Torp 7,

464 92 Mellerud, tel. 0530-231 01, 070766 92 92

E-post: lars@larsbrink.se

Ulf Claesson, Tallvägen 6,

464 40 Åsensbruk, tel. 0733877305

E-post ulf.claesson@home.se

Hemsida: www.karlkarlssongarden.se

Ordförande: Lars Brink

Vice ordförande: Sten Torstensson

Sekreterare: Maj-Lis Dolk

Kassör: Ulf Claesson

Övriga ledamöter: Sonja Eklund, Stig Jonsson, Patrik Stridh

Medlemsantal: 70

Antal besökare: 250

Föreningens uppgift är att förvalta gården, i bygden kallad ”Nol i stuga”, samt att utveckla den till ett minnesmuseum med verksamheter i Karl Karlssons anda. I långsiktsplaneringen ingår att kunna ge kulturellt verksamma personer en till tre veckors vistelsestipendium i gårdens skrivarstuga under sommarmånaderna.

Karl Karlsson var en kristet sinnad poet och naturfotograf med natur- och miljövård och kulturhistoria som huvudintressen. Han föddes 1921 och var en mycket beläst autodidakt och gav ut fyra fristående diktsamlingar utöver annan text- och bildproduktion under sin livstid. Karl Karlsson avled 1999 och föreningen har efter Kalles frånfälle fortsatt utgivningen av hans bilder och texter genom olika publikationer.

Årsmötet

Föreningens årsmöte hölls i Skålleruds församlingshem, Bränna, Åsensbruk, den 13 mars 2016. Lars Brink omvaldes som ordförande. Lars Brink är medlem av Sveriges Författarförbund och verksam som akademisk forskare. Han är född och uppväxt i Skållerud och var personlig vän till Karl Karlsson under ett halvt sekel.

Dorotea Johnte omvaldes som vice ordförande. Dorotea Johnte är utbildad etnolog och bibliotekarie och är verksam vid Stenebyskolan i Dals-Långed.

Till ny sekreterare valdes Maj-Lis Dolk. Maj-Lis Dolk har sitt ursprung i Skållerud och är intresserad av hembygdskultur på Dal.

Vid årsmötet visades den norska filmen Viktoria (efter Knut Hamsuns roman). Den har delvis inspelats på Karl Karlssongården med stöd av styrelseledamoten Patrik Stridh, som vid mötet berättade om filmarbetet.

Kalle-dagen” med biskopsbesök

Föreningens årliga arrangemang ”Kalledagen” eller ”Karl Karlssondagen” genomfördes söndagen den 19 juni. Efter välkomsttal av ordföranden Lars Brink bestod dagen av en friluftsgudstjänst trivsamt genomförd på gräsplanen framför Karl Karlssongårdens gamla Dalslandstuga. Den leddes av Skållerudsprästen Marit Järbelmed predikan av biskopen i Karlstads stift Esbjörn Hagberg. Gudstjänsten inramades av väl framförda sånger och musik av Skålleruds kyrkokör; lika uppskattat sjöng Erika Larsson tonsatta dikter av Karl Karlsson. Dagen avslutades med att föreningen sedvanligt bjöd på kaffe med hembakat. Tacktal hölls av Melleruds kommuns kommunalråd Tommy W. Johansson, som inbjudits särskilt. Han påminde om vikten av att den lokala kulturhistorien odlas och vidmakthålls för att därmed förankra gamla och nya invånare i hembygdskulturen. Mer än hundra personer hade mött upp.

Utveckling

Styrelsens uttalade målsättning är bland annat att genom varsamma inredningsändringar, bland annat genom att inrätta ett serveringskök i mangårdsbyggnadens tillbygge göra gården mer lämplig för kulturarrangemang. Vidare att mangårdsbyggnaden genom sakkunnig byggnadshistorisk restaurering skall göras mer representativ som exponent för livet i en dalslandsstuga i äldre tid, utöver dess roll som minnesplats över en framträdande Dalslandsförfattare. Likaså behöver skrivarstugan rustas upp inför stipendiatvistelsen.

Föreningen har under året medverkat med försäljning av Karl Karlssons böcker på Dalslands Litteraturdag, Sunnanå marknad med flera kulturarrangemang.

Föreningen ser minnesgården över författaren Karl Karlsson som en viktig del av Dalslands kulturarv där framträdande lokala kulturpersonligheter utgör en del av hembygdens historia.

Friluftsgudstjänsten ”Kalle-dagen” den 19 juni 2016. Längst till vänster ser vi biskop Esbjörn Hagberg och i bakgrunden framträder Skålleruds kyrkokör, allt inramat av mangårdsbyggnadens, den gamla dalslandsstugan, framsida och en blommande fläderbuske. Foto: Lars Brink

Kommentera